Privacyverklaring

Angry Bytes BV, gevestigd aan Bussumerstraat 58 te Hilversum, verwerkt persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens
Persoonsgegevens die wij verwerken

Angry Bytes BV kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van onze diensten, en/of omdat je deze zelf achter laat door contact met ons op te nemen. Angry Bytes BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Bij opnemen contact:

Jouw persoonsgegevens worden zonder jouw toestemming nooit verstrekt aan derden, tenzij hiertoe op grond van wet- of regelgeving een verplichting bestaat of je hiervoor toestemming hebt verleend. Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Doel en grondslag verwerken persoonsgegevens

Angry Bytes BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Angry Bytes BV maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling. Dit betekent dat er geen besluiten worden genomen zonder dat er een persoon aan te pas komt, en wij vormen geen geautomatiseerd profiel van jou die impact kan hebben op jouw privacy.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Angry Bytes BV bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Delen van persoonsgegevens met derden

Angry Bytes BV verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De gegevens die wij verzamelen worden niet gedeeld buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”), tenzij dit onderdeel is van bovenstaande uitzonderingen. We zullen in dat geval nastreven om de veiligheid zoals gewend in Europa na te leven en wanneer nodig stappen ondernemen om te garanderen dat jouw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Jouw rechten

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren of verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Angry Bytes BV. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van jouw toestemming, of een bezwaar sturen naar info@angrybytes.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou zelf is gedaan, kunnen wij om bewijs vragen. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Angry Bytes BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@angrybytes.com.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen aan de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen zodat je op de hoogte blijft.

Like to work with us?

Call us on +31 (0) 35 30 32100 or send a tweet or email.